PROVA 3


Aquest curs vol formar en la didàctica del llenguatge oral i escrit els mestres, pedagogs i educadors que treballin a l’etapa d’educació infantil i el primer cicle de primària o hi estiguin relacionats.

Pretén aportar les darreres teories innovadores sobre el paper i la funció del mestre en la construcció de l’infant lector i escriptor i la importància dels diferents llenguatges (corporal, emocional, artístic, oral, escrit i de les TIC) per ajudar a formar un infant que pugui ser un parlant, lector i escriptor en el món del segle XXI, a partir de les aportacions interdisciplinàries de la psicologia, de l’educació emocional, de les neurociències, de la psicolingüística, de la lingüística i de la didàctica del llenguatge oral i escrit.

També vol aportar el coneixement d’aquelles experiències escolars que segueixin una metodologia innovadora a les aules pel que fa als diferents llenguatges que necessita un infant per créi

Comentaris